Aluehallintovirasto esittää: Ylä-Pirkanmaan kunnat samaan sote-yhteistoiminta-alueeseen

Sote. Ruoveden ja Virtain yhteistoiminta-alueen nykyisen mallin haavoittuvuuden vuoksi aluehallintovirasto pitää ensiarvoisen tärkeänä, että kaikkien Ylä-Pirkanmaan kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen saatetaan jo ennen maakuntauudistuksen voimaantuloa puitelain edellyttämälle tasolle, liittämällä ne sellaiseen yhteistoiminta-alueeseen, jonka väestöpohja uudessa palvelukokonaisuudessa on riittävä. Näin toteaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle.

Ruoveden kunnan mahdollisuudet ryhtyä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudelleenjärjestelyihin suunnittelemallaan tavalla eivät tuleva sote- ja maakuntauudistus, uudelleen järjestelyjen vaatima valmisteluaikataulu ja kilpailulainsäädäntö huomioon ottaen ole viraston mielestä realistiset.  
      Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi virastolta arviota Ruoveden mahdollisuuksista järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut suunnittelemallaan tavalla, mikä vaikutus yhteistyön purkamisesta olisi Virtain ja Ruoveden sote-palveluihin sekä kustannuksiin.

Aluehallintovirasto antoi ministeriölle kaksi lausuntoa. Ensimmäisessä lausunnossa 1.10. virasto toteaa, että Ruoveden mahdollisuudet järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen kanssa vahvistaa Paras-lain mukaista väestöpohjaa ja todennäköisesti myös toimintaa sekä turvaa palvelujen saatavuutta. Viraston mielestä sekä Ruoveden että Virtojen tulisi liittyä toiseen yhteistoiminta-alueeseen 20 000 asukkaan väestöpohjavaatimuksen täyttymiseksi.
     Aluehallintovirasto toteaa lausunnossa lisäksi, että terveydenhuollon palvelujen järjestämisen näkökulmasta Virtain kaupungin omistamalla Keiturin Sotella on tähän mennessä ollut suuria vaikeuksia etenkin lääkäripalvelujen saatavuudessa. Aluehallintovirastoon tulleiden lukuisten kuntalaisten yhteydenottojen, epäkohtailmoitusten ja kanteluiden perusteella Virtain ja Ruoveden yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalveluissa ongelmaksi ovat muodostuneet ensisijaisesti lääkärien rekrytointiongelmat. Tämä on aiheuttanut puutteita palvelujen järjestämisessä lakisääteisellä tavalla. Aluehallintovirasto arvio, että edellä mainitut ongelmat ovat ymmärrettävästi Ruoveden kunnan ratkaisujen taustalla.
   – Tämä on juuri se syy, minkä vuoksi olemme ryhtyneet tähän mittavaan työhön sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen vaihtamiseksi. Kuten lausunnoissammekin olemme todenneet, palvelupuutteet sekä yleinen luottamuspula ovat johtaneet siihen, että Ruoveden kunta on käynnistänyt neuvottelut ja toimenpiteet sote-palvelujen yhteistoiminta-alueen vaihtamiseksi, toteaa Ruoveden kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita.

Aluehallintovirasto täydensi lausuntoaan 2. lokakuuta. Siinä se ottaa kantaa Ruoveden kunnan sote-palveluiden uudelleenjärjestämisaikatauluihin sekä suosittaa koko Ylä-Pirkanmaan laajuista yhteistoiminta-aluetta riittävän väestöpohjan saavuttamiseksi. Järjestelyt edellyttävät kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa annetuissa laeissa säädetyn valtioneuvoston menettelyn käynnistämistä.

Julkaistu 11.10.2018 17:59