Kevättulvista ei vaaraa

Vedenkorkeudet. Ennusteen mukaan kevättulvat ovat jäämässä Pirkanmaalla tänä vuonna selvästi pienemmiksi kuin aiempina vuosina. Lunta on enintään puolet tavanomaisesta vesimäärässä mitattuna ja sulamisvesien määrät ovat jäämässä siksi melko vähäisiksi.
   Pohjois-Pirkanmaalla luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat tällä hetkellä ajankohtaan nähden korkealla sateisen loppuvuoden ja helmikuun sulamisjakson vuoksi. Myös Pirkanmaan suurten säännösteltyjen järvien,(Näsijärven, Pyhäjärven, Vanajaveden ja Kyrösjärven, vedenkorkeudet ovat ajankohtaan nähden keskimääräistä korkeampia. Näsijärvellä vedenkorkeus on 25 cm, Pyhäjärvellä 14 cm, Vanajavedellä 35 cm ja Kyrösjärvellä 3 cm ajankohdan keskimäärisiä arvoja korkeampana. Vedenkorkeuksia lasketaan keväisin, jotta kevään sulamisvedet eivät aiheuttaisi tulvaongelmia järvien ja niiden alapuolisten vesistöjen rannoilla.

Näsijärven säännöstely-yhtiö maaliskuun ensimmäisellä viikolla Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta poikkeusluvan jättää Näsijärven vedenkorkeus alentamatta maalis-huhtikuussa. Poikkeaminen vaikuttaa positiivisesti sekä vesien tilaan että vesien käyttöön. Ilman poikkeuslupaa vedenkorkeus tulee laskea nykyisestä vielä 15 cm maaliskuun loppuun mennessä. Poikkeaminen pienentää jäätyvän rantavyöhykkeen pinta-alaa ja vähentää säännöstelyn haitallista vaikutusta rantakasvillisuudelle ja pohjaeläimille sekä syyskutuisille kaloille. Suuri pinnankorkeuden muutos keväällä voi aiheuttaa vahinkoa lähellä vedenrantaa pesivien lintujen pesille.

Lämpimän syksyn ja helmikuun sulannan takia pohjavesi tilanne on tällä hetkellä hyvä. Pohjavesien pinnat ovat normaalit tai jonkun verran keskiarvoa korkeammat. Näillä näkymin pohjavettä tulee muodostumaan kevätsulannan aikana vielä lisää.

Julkaistu 14.03.2016 08:27